Услуги / СеминариПромените в данъчните закони за 2013г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2012г. Данъчни ревизии и проверки


rss

НКЦ "Решение" ООД и ИК "Труд и право"

Лектори:
  • Велин Филипов - д.е.с., регистриран одитор,счетоводен и данъчен консултант
  • Доц. д-р Людмила Мермерска - Данъчен консултант
  • Росен Иванов - Директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология” към НАП
  • Валентина Василева - данъчен консултант

Програма


Сряда, 23 Януари 2013 12.30 – 12.40 ч.

Откриване на семинара

  12.40 - 16.00 ч.

Тема № 1
Промените в правната уредба на ДДС за 2013 г. Актуални въпроси и решения на практически казуси по данъка върху добавената стойност.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Валентина Василева
  14.00 – 14.30 ч.

Кафе-пауза

Четвъртък, 24 Януари 2013 09.00 – 12.30 ч.

Тема № 2
Важни моменти и акценти в счетоводното приключване на 2012 г. Годишен финансов отчет. Актуални въпроси на счетоводното отчитане в предприятието.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Велин Филипов
  10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

  12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

  13.30 – 15.30 ч.

Тема № 3
Новите моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2013 г. Единната бюджетна сметка. Данъчни ревизии и проверки.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Росен Иванов
  15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

Петък, 25 Януари 2013 09.00 – 11.00 ч.

Тема № 4
Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013 г.:
- Третиране на доходите от лихви по влогове и депозити;
- Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ;
- Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ;
- Други промени.
Данъчна практика по ЗДДФЛ, свързана с документиране на доходи на физически лица и третиране на самоосигуряващи се лица. Казуси по прилагането на ЗДДФЛ.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Доц. д-р Людмила Мермерска
  11.00 – 11.30 ч.

Кафе-пауза

  11.30 – 15.30 ч.

Тема № 5
Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 г.:
- Авансови вноски за корпоративния данък;
- Деклариране и внасяне на данък при източника;
- Данък върху разходите;
- Други промени.
Преглед на основните преобразувания при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. Данъчна и съдебна практика по ЗКПО във връзка с годишното приключване;
- Счетоводни грешки;
- Липси и брак на материални запаси;
- Подобрение и ремонт на наети активи;
- Третиране на допълнителната вноска по чл. 134 от ТЗ;
- Отклонение от данъчно облагане;
- Третиране на социални разходи за данъчни цели;
- Други.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

Доц. д-р Людмила Мермерска
  13.00 – 14.00 ч.

Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

Назад

Ако искате да видите информация за текущи семинари, вижте "СПИСЪК СЕМИНАРИ"

rss
Обява
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОД НА ЮРИДИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ


rss
Посети форума